Juridinių asmenų bankrotas

Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. 

Bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. 

Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Bankrotas gali būti vykdomas teismo arba ne teismo tvarka. 

Bankroto procesas teismo tvarka

Asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 

  • įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų;
  • įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų;
  • įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų;
  • įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

Asmenys, galintys pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo: 
1) kreditorius (kreditoriai); 
2) įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys) pagal kompetenciją, kuriems suteikta teisė kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo; 
3) likvidatorius.

Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo pateikiami vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu.

Bankroto procesas ne teismo tvarka

  • Jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka.
  • Jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, įmonės vadovas, savininkas apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. Šiuo atveju, kreditorių susirinkimas turi būti šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo minėto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos.
  • Nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną.
  • Jei kreditorių susirinkimas nepriima nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, asmenys, turintys teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.